ფასების დადგენა
  შეკვეთა ტვირთების გადაზიდვაზე
  კონტეინერების ძებნა
 

 

მომსახურება


Sps “jeotransi” awarmoebs sxvadasxva saxis tvirTebis gadazidvasa da satransporto-saeqspeditoro momsaxurebas yvela mimarTulebiT sxvadasxva saxeobis transportiT.

jeotransi gTavazobT :

tvirTebis gadazidvas evropis, aziis, amerikis da dsT-s qveyynebidan kavkasiaSi da piriqiT, maT Soris:

- konteinerebis gadazidvas;

- nakrebi (wvrilpartiuli) tvirTebis gadazidvas,

- refreJeratoruli tvirTebis gadazidvas,

- aragabarituli da mZimewoniani tvirTebis gadazidvas,

- sxvadasxva saxis mowyobilobebisa da saproeqto tvirTebis gadazidvas;

- generaluri tvirTebis gadazidvas.

 

sxvadasxa saxeobis transportiT tvirTebis gadazidvas:

 • saavtomobilo transportiT.
 • sazRvao transportiT
 • sarkinigzo transportiT
 • sahaero transportiT

 

satransporto - saeqspeditoro momsaxurebis srul pakets, maT Soris:

 • profesionaluri konsultaciebi gadazidvebsa da saeqspedicio sakiTxebze, maT Soris yidva–gayidvis xelSekrulebis gaformebis wina stadiaze;
 • tvirTebis transportirebis optimaluri sqemis Sedgena;
 • gadazidvebis organizacia yvela saxis transportiT, maT Soris multimodaluri gadazidvebi;
 • konteinerebis dacla-datvirTva da dasawyobeba;
 • aragabarituli da mZimewoniani tvirTebis, sxvadasxva saxis mowyobilobebis dacla – datvirTva da dasawyobeba;
 • tvirTebis SefuTva, markireba, gadatvirTva;
 • saWiro sabuTebis gaformeba;
 • tvirTebis dazRveva;
 • sabaJo formalobebis Catareba;
 • sanitaruli da veterinaluri sabuTebis gaformeba;
 • tvirTebis moZraobaze Tvalyuris devneba da klientebis operatiuli informireba;
 • klientebis interesebis dacva satransporto procesSi monawile yvela pirebTan, maT Soris urTierTangariSsworebis uzrunvelyofa .
 • tvirTebis mitanas “karidan karamde”

თუ თქვენ გსურთ თქვენი ტვირთების გადაზიდვა დროულად და საიმედოდ, ისარგებლეთ ჩვენი კომპანიის მომსახურებით

ჯეოტრანსი თქვენი საუკეთესო არჩევანი და მუდამ საიმედო პარტნიორი იქნება !


დაწვრილებითი ინფორმაციისტვის მოგვმართეთ ჩვენ ელექტრონულ მისამართზე: info@geotrans.ge ან sales@geotrans.ge

ან დაგვიკავშირდით ტელეფონებზე: (+99532) 2373030 / 2373037


 

Copyright © GEOTRANS LTD    

WebDesign by MAXITOP