ფასების დადგენა
  შეკვეთა ტვირთების გადაზიდვაზე
  კონტეინერების ძებნა
 

 

ინფორმაცია


რას იღებთ ჩვენთან თანამშრომლობით:

 • misaReb pirobebs tvirTebis gadazidvaze;
 • kompleqsur satransporto momsaxurebas (tvirTebis gadazidva “karidan karamde”);
 • konsultaciebs tvirTebis gadazidvis Sesaxeb da informaciul uzrunvelyofas;
 • konkurentunarian fasebsa da tarifebs;
 • sxvadasxva saxis fasdaklebebs;
 • TqvenTvis misaReb angariSsworebis formas.

მაღალ დონეზე მომსახურების გარანტიები:

 • TanamSromelTa mravalwliani samuSao gamocdileba da kvalifikacia;
 • profesiulad awyobili samuSao procesi;
 • kargad aRWurvili ofisebi da TanamSromelTa saqmisadmi SemoqmedebiTi midgoma;
 • sakuTari terminalebi Tbilissa da foTSi;
 • sakuTari avtotransporti 20’ da 40’ konteinerebis gadasazidad;
 • sakuTari avtotransporti sxvadasxva saxis tvirTebis gadasazidad, maT Soris mcirepartiuli (nakrebi) tvirTebisaTvis;
 • datvirTva – gantvirTvis meqanizmebi;
 • teqnikuri momsaxurebis centri.

 


თუ თქვენ გსურთ თქვენი ტვირთების გადაზიდვა დროულად და საიმედოდ, ისარგებლეთ ჩვენი კომპანიის მომსახურებით

ჯეოტრანსი თქვენი საუკეთესო არჩევანი და მუდამ საიმედო პარტნიორი იქნება !


დაწვრილებითი ინფორმაციისტვის მოგვმართეთ ჩვენ ელექტრონულ მისამართზე: info@geotrans.ge ან sales@geotrans.ge

ან დაგვიკავშირდით ტელეფონებზე: (+99532) 2373030 / 2373037


 

Copyright © GEOTRANS LTD    

WebDesign by MAXITOP