ფასების დადგენა
  შეკვეთა ტვირთების გადაზიდვაზე
  კონტეინერების ძებნა
 

 

კომპანიის შესახებ


jeotransi dinamiurad mzardi qarTuli satransporto – saeqspeditoro kompaniaa, romelic ukve 15 welze metia awarmoebs saeqsporto, saimporto da tranzituli tvirTebis gadazidvasa da eqspedirebas, uzrunvelyofs klientebis srul kompleqsur momsaxurebas, romelic dakavSirebulia satransporto procesTan.

dReisaTvis kompaniis momsaxureba moicavs tvirTebis gadazidvas yvela saxis transportiT: saavtomobilo, sarkinigzo, sazRvao da sahaero.

sxvadasxva qveynebsa da qalaqebSi warmomadgenlobebisa da saqmiani partniorebis arsebobiT, kompania uzrunvelyofs Tavisi klientebis momsaxurebas mTel msoflioSi.

kompaniis warmatebuli saqmianoba damyarebulia misi TanamSromlebis maRalkvalificiurobaze, energiulobasa da iniciativaze, saqmian moTxovnebisadmi maT SemoqmedebiT midgomaze. Cveni saqmianobis operatiuloba da saimedooba uzrunvelyofilia Tanamedrove teqnikiTa da kavSiris saSualebebiT.

kompaniis pasuxismgebloba dazRveulia saerTaSoriso standartebis Sesabamisad.

jeotransi profesionaluri muSaobiT uzrunvelyofs momsaxurebas saerTaSoriso doneze.

jeotransi uzrunvelyofs Tqveni tvirTebis droulad da saimedod gadazidvas “karidan karamde”

 


თუ თქვენ გსურთ ტვირთის გადაზიდვა და ეძებთ გადამზიდავ ან საექსპედიტორო კომპანიას, ისარგებლეთ ჩვენი კომპანიის მომსახურებით !

ჯეოტრანსი თქვენი საუკეთესო არჩევანი და საიმედო პარტნიორი იქნება !


ჩვენი რეკვიზიტებია :

მისამართი: 0160 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 12ა
ტელ: (+995 32) 37-30-30 / 37-30-37
ფაქსი: (+995 32) 37-30-30
ელ. ფოსტა: info@geotrans.ge


 

Copyright © GEOTRANS LTD    

WebDesign by MAXITOP